INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV KORVFESTIVALER AB`S SIDOR

Den här policyn förklara hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av Korvfestivaler AB. Policyn gäller för all användning på Korvfestivaler AB´s hemsida www.korvfestivalen.se, (härefter gemensamt benämnda ”Korvfestivalers sida”). Vid tillämpningen av denna policy avses med ”Korvfestivaler AB”, ”vi” eller ”vår”; Korvfestivaler AB, org. nr. 556905-0858. Korvfestivaler AB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder Korvfestivaler sida. Korvfestivaler behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende på personuppgiftsbehandling (”GDPR”) samt även i enlighet med annan nationellt gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på personuppgiftsbehandling.
Din rätt till sekretess och integritet är viktig för oss. Vi försöker därför alltid så långt som möjligt minimera vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen omfattar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig.

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som både direkt och indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person.

Vilka personuppgifter behandlar Korvfestivaler AB?

Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer Korvfestivaler att behandla ditt namn och kontaktuppgifter (inbegripet telefonnummer, epost-adress och i vissa fall postadress). Utöver detta behandlar vi även inom ramen för användning av Korvfestivalens sida din tekniska information, inbegripet IP-adress, webläsarinformation, operativ.
Dessa personuppgifter benämns följande i denna policy ”Personuppgifter”.

Barns personuppgifter

Vår behandling syftar till att marknadsföra, sälja och anordna mässor samt andra arrangemang för privatpersoner samt företagskunder. Av denna anledning har vi ingen anledning att behandla personuppgifter från personer under 13 år.

Cookies

En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra undersökningar så effektivt som möjligt.
Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder Korvfestivalens Sidor kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av Korvfestivalens Sidor. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se).
Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av Korvfestivalens Sidor kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ändamålet med och grunden för behandlingen av dina Personuppgifter

Vi behandlar dina Personuppgifter för att hantera förfrågningar och anmälningar till våra resor och evenemang. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din bokning. Vi behandlar därmed dina Personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.
Vi behandlar även dina Personuppgifter i marknadsföringsyfte för att via mailutskick informera dig om kommande mässor och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från den här typen av utskick. För denna behandling säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse, vilket innebär att vi har gjort en utvärdering utav våra intressen av att bibehålla och förbättra vår kundrelation, mot din rätt till skydd för integritet och sekretess. Vi behandlar endast en begränsad mängd uppgifter, för ett begränsat ändamål, och du kan när som helst välja att avregistera dig från den här behandlingen. Länk för avregistrering hittar du alltid längst ner i våra mejlutskick. Du kan även avregistrera dig genom att mejla till info@korvfestivalen.se

Skydd och lagring av dina Personuppgifter

All information som du lämnar på Korvfestivalers Sidor skyddas av Korvfestivaler.
Vi använder oss av Loopia ABs servrar, lokaliserade i Sverige. Dina Personuppgifter är skyddade både genom tekniska och organisatoriska åtgärder, vilket innefattar dataskydd såsom brandväggar och datakryptering.

Mottagare av dina Personuppgifter

Vi kommer aldrig att överföra dina Personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy.
För att kunna administrera Korvfestivalers Sidor kommer vår hemsideleverantör Loppia AB, Sverige, att kunna ta del av dina Personuppgifter. Vänligen läs deras privacy policy för en mer detaljer kring deras behandling av personuppgifter (https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/personuppgifter/). För Ankan & Hästens är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats. För överföring av dina Personuppgifter till mottagare utanför EU/EES säkerställer vi alltid samma skyddsnivå som om Personuppgifterna behandlades inom EU/EES. Det genom att säkerställa att mottagaren är del av privacy shield, ingå standardklausuler i enlighet med GDPR, eller på annat sätt se till att det finns en rättslig grund för överföringen i enlighet med GDPR.

Tid för behandlingen

Korvfestivaler kommer endast att behandla dina Personuppgifter under den tid som krävs i enlighet med ovan nämnda ändamål för behandlingen. Därefter kommer dina Personuppgifter att raderas.

Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc.

Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de Personuppgifter som Korvfestivaler behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@korvfestivalen.se. Genom att kontakta nämnda epost-adress kan Korvfestivaler även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av Korvfestivalers Sidor.
Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter.

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom att ladda upp information om detta på www.korvfestivalen.se

Kontaktinformation

Korvfestivaler AB, org. nr. 556905-0858, Ålstensgatan 4, 167 65 Bromma,
info@korvfestivaler.se

Denna policy blev senast uppdaterad den 7 dec 2018